Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie


Zawartość stron

Powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce stałego pobytu podmiotu powierzającego wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisuje oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy do ewidencji oświadczeń:
 • dla obywateli Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy,
 • jeżeli praca nie jest związana z działalnością określoną w przepisach w sprawie podklas działalności wg PKD, w których wydaje się zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca (rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca (Dz. U. z 2017r. poz. 2348)),
 • okres wykonywania pracy określony w złożonym oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz okresy pracy wykonywanej na podstawie oświadczeń wpisanych do ewidencji oświadczeń wynoszą łącznie nie dłużej niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy niezależnie od liczby podmiotów powierzających temu cudzoziemcowi wykonywanie pracy.
Wykaz dokumentów  niezbędnych do rejestracji oświadczenia:
 • wypełniony druk oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy (druk do pobrania)
 • wypełniony druk oświadczenia podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w charakterze pracownika tymczasowego (druk do pobrania)
Załączniki niezbędne do rejestracji oświadczenia:
Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, składając oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu wpisania oświadczenia do ewidencji oświadczeń, dołącza do oświadczenia:
 • dowód osobisty – jeżeli podmiotem powierzającym wykonywanie pracy jest osoba fizyczna (w przypadku występowania o dokonanie wpisu równocześnie dla więcej niż jednego cudzoziemca można dołączyć jeden egzemplarz),
 • kopię wszystkich wypełnionych stron paszportu cudzoziemca – który już przebywa na terytorium Polski,
 • kopię strony paszportu z danymi osobowymi – gdy cudzoziemiec nie przebywa na terytorium RP,
 • oświadczenie dotyczące karalności podmiotu składane pod rygorem odpowiedzialności karnej (druk do pobrania),
 • dowód wpłaty w wysokości  30 zł za każde oświadczenie.
Płatności należy dokonywać na rachunek Powiatowego Urzędu Pracy,
43 – 200 Pszczyna, ul. Dworcowa 23
nr rachunku 04 8448 0004 0011 6134 2000 0119
przelewem lub osobiście w kasie Starostwa Powiatowego, 43 – 200 Pszczyna, ul. 3 Maja 10
W tytule przelewu wpłaty należy podać imię i nazwisko cudzoziemca.
W przypadku rejestracji większej liczby oświadczeń wpłaty najlepiej dokonywać oddzielnie w związku z każdym oświadczeniem.
Wpłaty można dokonać również łącznie w związku z wieloma oświadczeniami, podając imiona i nazwiska wszystkich cudzoziemców.
 
Powiatowy Urząd Pracy wpisując oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, może określić późniejszy dzień rozpoczęcia pracy, niż określony w oświadczeniu, nie wcześniejszy niż dzień następujący po dniu wpisania oświadczenia do ewidencji oświadczeń.
 
W sprawach niewymagających postępowania wyjaśniającego urząd pracy wpisuje oświadczenie do ewidencji oświadczeń albo starosta odmawia w drodze decyzji wpisania oświadczenia do ewidencji oświadczeń nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia. W sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego nie później niż w terminie 30 dni od otrzymania oświadczenia.  
 
Obowiązki podmiotu powierzającego wykonywanie pracy:
Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi pisemnie powiadamia właściwy powiatowy urząd pracy o:
 • podjęciu pracy przez cudzoziemca najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy
 • niepodjęcia pracy przez cudzoziemca w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy określonego w ewidencji oświadczeń.
Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie oświadczenia lub cudzoziemiec wykonujący pracę na podstawie oświadczenia mogą powiadomić właściwy powiatowy urząd pracy o zakończeniu tej pracy.  
Ponadto podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zobowiązany jest do:
 • zawarcia umowy pisemnej w języku zrozumiałym dla cudzoziemca zgodnie z warunkami określonymi w oświadczeniu;
 • sprawdzenia dokumentu pobytowego cudzoziemca, zrobienia kopii i przechowywania jej przez czas wykonywania pracy;
 • zgłoszenia cudzoziemca do ubezpieczenia jeżeli jest to wymagane, jak w przypadku pracowników polskich.

Szczegółowe informacje nt. zmian w zatrudnianiu cudzoziemców wraz z wszystkimi drukami do pobrania dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce Rynek pracy, Zatrudnianie cudzoziemców – zmiany od 2018r.
Załączniki
OŚWIADCZENIE o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 20180105 (pdf, 202 KB)
OSWIADCZENIE podmiotu dzialajacego jako agencja pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w charakterze pracownika tymczasowego 20180105 (pdf, 214 KB)
Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności o których mowa w art. 88z - 20180302 (pdf, 311 KB)
Dodatkowe Oświadczenie (pdf, 183 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę