Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie


Zawartość stron

Projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pszczynie (I)", współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – projekty pozakonkursowe.

Cel projektu: zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30+ pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pszczynie.

Okres realizacji projektu : 01.07.2015r. – 31.12.2015r.

Uczestnicy projektu: wyłącznie osoby bezrobotne, powyżej 29 roku życia, dla których został ustalony I lub II profil pomocy i należące co najmniej do jednej z poniższych grup:
 • osoby powyżej 50 roku życia;
 • kobiety;
 • osoby niepełnosprawne;
 • osoby długotrwale bezrobotne (tj. pozostające bez pracy nieprzerwanie minimum 12 miesięcy);
 • osoby o niskich kwalifikacjach (tj. posiadające wykształcenie maksymalnie na poziomie szkoły średniej).
W 2015 r. w ramach przedmiotowego projektu Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie planuje zaktywizować 102 osoby bezrobotne.

Formy wsparcia przewidziane w ramach projektu:
 • usługi rynku pracy (IPD, pośrednictwo pracy/poradnictwo zawodowe),
 • staże,
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
 • szkolenia indywidualne,
 • zatrudnienie w ramach wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy,
 • przygotowanie zawodowe dorosłych,
 • szkolenia w ramach umów trójstronnych,
 • prace interwencyjne.
Całkowity budżet projektu wyniesie 820 200,00 zł.

Formularz rekrutacyjny jest dostępny:  na stronie internetowej Urzędu w zakładce Dokumenty do pobrania oraz na stanowiskach doradców klienta.

Więcej informacji na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 mozna uzyska na dedykowanej stronie internetowej:  http://www.rpo.slaskie.pl/.

01.12.2015r. - od dnia 02 grudnia 2015r. wstrzymujemy przyjmowanie wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

28.10.2015r. - od dnia 29 października 2015r. wstrzymujemy przyjmowanie wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu.

15.10.2015r. - od dnia 16 października 2015r. będą przyjmowane wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu.

06.10.2015r. - od dnia 7 października 2015 r.  wstrzymuje się przyjmowanie wniosków kandydata na szkolenie indywidualne

25.09.2015r. - od dnia 25 września 2015r. wstrzymujemy przyjmowanie wniosków o organizację prac interwencyjnych.

16.09.2015r. - od dnia 17 września 2015r. wstrzymujemy przyjmowanie wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu.

14.09.2015r. - od dnia 14 września 2015r. prowadzony jest dodatkowy nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych - dla jednej osoby.

31.08.2015r. - od dnia 14 września 2015r. prowadzony będzie nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

21.06.2015r. - od dnia 22 czerwca 2015r. przyjmowane będa wnioski o organizację prac interwencyjnych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę