Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie


Zawartość stron


Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pszczyńskim (I)" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej I „Osoby młode na rynku pracy", działania 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy", poddziałania  1. 1. 1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego".

Okres realizacji projektu: od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

Cel główny projektu:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie pszczyńskim.

Projekt zakłada udzielenie następującego wsparcia:
 • pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe;
 • opracowanie Indywidualnego Planu Działania;
 • szkolenie grupowe;
 • bon szkoleniowy;
 • staż;
 • bon stażowy;
 • bon na zasiedlenie;
 • szkolenie z zakresu przedsiębiorczości z modułem księgowości w firmie oraz przyznanie dotacji na otwarcie własnej działalności gospodarczej;
 • prace interwencyjne;
 • przygotowanie zawodowe dorosłych.
Uczestnikiem projektu może zostać osoba zamieszkująca na terenie powiatu pszczyńskiego, zarejestrowana jako osoba bezrobotna w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pszczynie, należąca do kategorii NEET tzn. spełniająca łącznie poniższe kryteria:
 • ma ustalony I lub II profilu pomocy;
 • jest w wieku 18-29 lat (nie ukończyła 30 lat w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie);
 • nie uczestniczy w kształceniu w formach szkolnych w trybie dziennym;
 • nie szkoliła się ze środków publicznych w okresie 4 tygodni poprzedzających rozpoczęcie uczestnictwa w projekcie,
 • osoby do 25 r. ż. zarejestrowane po 1 stycznia 2015r. do  4 mieniący od dnia rejestracji w urzędzie.
Planowanym efektem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez:
 • uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup docelowych - na poziomie co najmniej 43%,
 • osoby niepełnosprawne - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej  na poziomie co najmniej 17%,
 • osoby długotrwale bezrobotne - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na  poziomie co najmniej 35%,
 • osoby o niskich kwalifikacjach - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 36%.
Wartość projektu - 1 545 000,00 zł                                                                          
Wkład EFS – 1 302 126,00  zł


SZCZEGÓŁY REALIZACJI PROJEKTU:

28.10.2015r. - od dnia 29 października 2015r. wstrzymujemy przyjmowanie wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu.

15.10.2015r. - od dnia 16 października 2015r. będą przyjmowane wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu.

06.10.2015r. - od dnia 7 października 2015 r.  wstrzymuje się przyjmowanie wniosków kandydata na szkolenie indywidualne.

25.06.2015r. - od dnia 25 czerwca 2015r. wstrzymane jest przyjmowanie wniosków o organizację prac interwencyjnych, w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pszczyńskim (I)" Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy", działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy", poddziałania 1. 1. 1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

23.06.2015r. - od dnia 24 czerwca 2015r. wstrzymuje się przyjmowanie wniosków o przyznanie bonu stażowego dla osoby bezrobotnej.
 
15.06.2015r. - od dnia 25 maja do 30 czerwca 2015r. trwa nabór wniosków o przyznanie dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej.
Maksymalna kwota dotacji o jaką można wnioskować wynosi 16 000,00 zł. Liczba osób objętych wsparciem: 10. Rozpatrzeniu będą podlegać wnioski sporządzone na aktualnych i niemodyfikowanych drukach, kompletne wraz z wymaganymi załącznikami. Druki stosownych wniosków oraz Regulamin przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej są dostępne w zakładce Dokumenty do pobrania.  Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 20 (II piętro) oraz pod numerem telefonu 32 210 27 37.
 
18.05.2015r. - rozpoczął się nabór na szkolenia grupowe (spawacz metodą MAG", „operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC") oraz wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego.
W celu złożenia wniosku o przyznanie bonu szkoleniowego lub zapisania się na szkolenie grupowe konieczne jest złożenie Formularza rekrutacyjnego do projektu, który można dostarczyć osobiście do Doradcy Klienta lub pokoju 17, albo listownie za pośrednictwem poczty. Wniosek o bon szkoleniowy lub Kartę kandydata na szkolenie (karta uzupełniana jest na miejscu w Urzędzie) - należy złożyć w pokoju nr 21a (II piętro).

30.04.2015r. - trwa nabór wniosków o  organizację prac interwencyjnych w ramach projektu.
informujmy, iż od dnia 30 kwietnia 2015r. będą przyjmowane wnioski o organizację prac interwencyjnych. Rozpatrzeniu będą podlegać wnioski sporządzone na aktualnych drukach, kompletne wraz z wymaganymi załącznikami. Druki stosownych wniosków są dostępne tut. Urzędzie Pracy II piętro pokój nr 20, bądź na stronie internetowej Urzędu Pracy w zakładce pliki do pobrania.

20.04.2015r. - trwa nabór wniosków o organizację staży i przyznanie bonu stażowego w ramach projektu.
Informujemy, iż od dnia 20 kwietnia 2015r. będą przyjmowane wnioski: o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu, o przyznanie bonu stażowego osobie bezrobotnej. Rozpatrzeniu będą podlegać wnioski sporządzone na aktualnych drukach, kompletne wraz z wymaganymi załącznikami.Druki stosownych wniosków są dostępne na stanowiskach doradców klienta w tutejszym Urzędzie Pracy oraz na stronie internetowej Urzędu: pszczyna.praca.gov.pl  w  zakładce pliki do pobrania - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę