Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie


Zawartość stron

logotyp PO WERlogotyp Rzeczpospolita Polskalogotyp EFSPowiatowy Urząd Pracy w Pszczynie realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pszczyńskim (III)", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój    2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie pszczyńskim.

Grupą docelową w projekcie są osoby młode w wieku 18-29 lat, bez pracy, zarejestrowane w PUP Pszczyna jako bezrobotne (należące do II profilu pomocy lub w uzasadnionych przypadkach do I profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).  
 
W ramach ww. projektu wsparciem zostaną objęte 293 osoby młode spełniające kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie.
 
Uczestnikom oferujemy: Okres realizacji projektu: 01.01.2017r. - 31.12.2018r.
Całkowita wartość projektu:  2.770.955,00 zł, w tym kwota w części EFS 2.335.360,87 zł.
Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez uczestników projektu.

Formularz rekrutacyjny jest dostępny na stanowiskach doradców klienta (pobierz: Formularz rekrutacyjny).
Informacje o prowadzonych naborach dostępne są w dziale: Aktywne formy - nabory wniosków.
________________________________________
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Więcej informacji na temat Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: http://www.power.gov.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę