Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie


Zawartość stron

Logotyp Programu Regionalnegologotyp Rzeczpospolita Polskalogotyp Śląskielogotyp EFS


Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pszczynie (III)", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – projekty pozakonkursowe (dla publicznych służb zatrudnienia). Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 30 roku życia, pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pszczynie jako bezrobotne (dla których został ustalony II profil pomocy lub w uzasadnionych przypadkach – I profil pomocy), należące co najmniej do jednej z wymienionych grup:
  • osoby powyżej 50 roku życia;
  • kobiety;
  • osoby niepełnosprawne;
  • osoby długotrwale bezrobotne (tj. pozostające bez pracy nieprzerwanie minimum 12 miesięcy);
  • osoby o niskich kwalifikacjach (tj. posiadające wykształcenie maksymalnie na poziomie szkoły średniej).
W ramach ww. projektu wsparciem zostanie objętych 179 osób, spełniających kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie. Uczestnikom oferujemy:
Okres realizacji projektu: 01.01.2017r. - 31.12.2018r.
Całkowita wartość projektu: 1.991.904,30 zł, w tym kwota w części EFS: 1.693.118,60 zł.  

Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez uczestników projektu.

Formularz rekrutacyjny jest dostępny na stanowiskach doradców klienta (pobierz: Formularz rekrutacyjny).
Informacje o prowadzonych naborach dostępne są w dziale: Aktywne formy - nabory wniosków.

________________________________________________________
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Więcej informacji na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 http://www.rpo.slaskie.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę