Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie


Zawartość stronPROJEKT PT. "Drogowskaz do zatrudnienia"

Realizowany w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich". Działania 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie". Poddziałania 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy" Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Okres realizacji projektu: od 01.09.2013r. do 30.06.2015r.

Cel główny projektu: aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców powiatu pszczyńskiego (podjęcie zatrudnienia przez 74 osoby spośród 138 uczestników projektu).

Cele szczegółowe projektu:
 • zwiększenie możliwości zatrudnienia przez 138 osób poprzez:
 • skierowanie na podstawowe badania lekarskie,
 • udział w zajęciach aktywizacyjnych,
 • przeprowadzenie Indywidualnych Planów Działania,
 • przeprowadzenie zajęć z zakresu wsparcia psychologicznego,
 • zwiększenie aktywnej postawy przez  udział w szkoleniu,
 • podjęcie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych przez 20 osób,
 • nabycie doświadczenia zawodowego poprzez odbycie przez stażu przez grupę 110 osób bezrobotnych (90 osób między 18-27 rokiem życia i 20 osób powyżej 50 roku życia),
 • określenie poziomu samooceny oraz motywacji do działania przez 138 osób podczas indywidualnego wywiadu z doradcą zawodowym.

Uczestnikiem projektu może zostać osoba, zamieszkała na terenie powiatu pszczyńskiego, zarejestrowana jako bezrobotna w  Powiatowym Urzędzie Pracy w Pszczynie, oraz w chwili podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie spełniająca co najmniej jeden z warunków formalnych:
 • jest osobą w wieku 18-27 lat
 • jest osobą po 50 roku życia

W ramach projektu zaplanowano wsparcie dla 138 osób w tym dla 80 kobiet i 58 mężczyzn:
 • 100 osób w wieku 18-27 lat bez doświadczenia zawodowego (w tym 60 kobiet i 40 mężczyzn,
 • 38 osób w wieku po 50 roku życia (w tym 18 kobiet i 20 mężczyzn).

W ramach projektu zaplanowano ścieżkę uczestnictwa w Projekcie obejmującą kompleksowe wsparcie, w tym:
 • poradnictwo zawodowe wraz  z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania,
 • zajęcia z zakresu wsparcia psychologicznego,
 • zajęcia aktywizacyjne: „Jak skutecznie wejść na rynek pracy", „Rozmowa kwalifikacyjna",
 • podstawowe badania lekarskie.

Po skorzystaniu z wyżej wymienionego wsparcia w zależności od ustaleń doradcy zawodowego i psychologa uczestnik projektu może skorzystać ze:
 • stażu, lub
 • prac interwencyjnych, lub
 • szkolenia: „Podstaw obsługi komputera+Internet" - 10 osób,  „Obsługi wózka widłowego", „Spawania", „Podstaw obsługi komputera z kasą fiskalną oraz minimum sanitarnym", „Montera instalacji wodnokanalizacyjnych", „Operatora ciężkiego sprzętu budowlanego" – 8 osób.

Po zakończeniu stażu lub szkolenia każdy uczestnik projektu podczas indywidualnego wywiadu z doradcą zawodowym określi poziom samooceny oraz motywacji działania.


Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, formularz rekrutacyjny oraz deklaracja uczestnictwa w projekcie dostępne w zakładce Dokumenty do pobrania .

Z uwagi na wyczerpanie liczby miejsc rekrutacja dla osób w wieku 18-27 lat została zakończona 18.11.2013r. 

Rekrutacja osób w wieku powyżej 50 roku życia prowadzona jest w sposób ciągły do 31.01.2015r. lub do przekroczenia liczby miejsc.


Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu pokój 21a (II piętro) oraz pod numerem telefonu 32 210 47 20 w. 48.

W DNIU 30 CZERWCA 2015R. - ZAKOŃCZONO REALIZACJĘ PROJEKTU.
Załączniki
Formularz rekrutacyjny (pdf, 219 KB)
Oświadczenie o rezygnacji udziału w projekcie (pdf, 204 KB)
Regulamin Projektu Drogowskaz do zatrudnienia (pdf, 3150 KB)
LISTA OBECNOŚCI - umowa podpisana w ramach Projektu (pdf, 318 KB)
WNIOSEK o udzielenie dni wolnych - dot. umowy w ramach (pdf, 198 KB)
OPINIA - dot. umowy w ramach Projektu Drogowskaz do zatrudnienia (pdf, 171 KB)
Deklaracja uczestnictwa w projekcie (pdf, 188 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę